یاقوت شهرامام

رهسپاریم با ولایت تا شهادت

یاقوت شهرامام

رهسپاریم با ولایت تا شهادت

حرف ها برای گفتن زیاد است ولی ای کاش کسانی بودن در این دوره و زمانه که بمانند و بخوانند حرف های ما را